Ett initiativ av Elektronikbranschen

Vad betyder Cirkulera?

Cirkulera är ett samlingsnamn för både återvinning och återbruk. Att Cirkulera är att beskriva en process där material och resurser återanvänds och återvinns i en sluten kretslopp, istället för att hamna i avfallssystemet. På så sätt minskar man resursförbrukningen och avfallsmängderna, vilket är viktigt för att uppnå en mer hållbar och miljövänlig framtid.  Cirkulera är […]

Statistik El-avfall

Det återvanns cirka 40 000 ton el-avfall i Sverige under 2021. Av detta el-avfall återvanns cirka 70 procent, medan resten skickades till förbränning eller deponering. Det finns stora skillnader mellan olika kommuner och län vad gäller återvinning av el-avfall. Vissa kommuner och län har en mycket hög återvinningsgrad, medan andra har en lägre återvinningsgrad. Nedan […]

Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhetsredovisning 2021 är en rapport utgiven av den svenska miljöfonden som rör hållbart samhällsbyggande, och som ger en inblick i vilka strategier och aktiviteter som måste vidtas för att uppnå ett hållbart samhällsbyggande. Rapporten fokuserar på statistik, småelektronik, el-avfall och hur det påverkar konsumenter i Sverige.  Statistik  Rapporten ger en överblick över den svenska samhällsutvecklingen […]

Så jobbar branschen

I takt med att miljöfokuset ökar ställs stora krav på företag att jobba för att uppfylla de mål som ställts upp av EU och Sverige för att nå en mer cirkulär ekonomi. För att säkerställa att de miljömål som sattes upp av EU och Sverige uppfylls, har företag tillgripit olika strategier för att kunna möta […]

De viktigaste lagarna

Vi lever i en digital värld där det finns en stor användning av elektroniska produkter som mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor. När dessa produkter blir föråldrade eller inte längre fungerar, måste de kasseras och därmed också destrueras på ett miljövänligt sätt. Det finns lagar som styr hur man ska hantera elavfall. Dessa lagar är utformade […]

Förordning om producentansvar

Producentansvar är ett begrepp som syftar till att producenter ska ta ansvar för sina produkter när de slutar fungera. Förordningen om producentansvar är en lagstiftning som finns för att skydda miljön, konsumenter och producenter. Den syftar till att leda till att produkter som tillverkas och används, återvinns och återanvänds efter att de inte längre används.  […]

Lag kring elavfall

Elavfall är ett ökande problem, och för att säkerställa att konsumenter i Sverige förstår vad som gäller när det gäller elavfall har staten tagit fram en lagstiftning för att reglera hur elavfall ska hanteras. Lagstiftningen gäller alla typer av elavfall, inklusive mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor. Syftet med lagen är att begränsa elavfallets negativa effekter […]

Samarbeten och kunskapsbyggande

Samarbeten och kunskapsbyggande är nyckeln till att skapa ett ekosystem som är hållbart för alla parter. Det handlar om att förena vår kunskap för att skapa lösningar som bäst tjänar samhället och vår miljö. Genom att utnyttja möjligheterna som digitalisering ger oss, kan våra samarbeten och kunskapsbyggande bli bättre och mer effektiva.  Utvecklingen av digitala […]

Det vi gör här ger eko i omvärlden

Sverige har en stor roll som förebild när det gäller miljö och teknisk utveckling. Vi har en stor potential att visa världen att det är möjligt att skapa hållbara lösningar för att förbättra vår miljö.  Sverige har de senaste decennierna arbetat aktivt för att minska miljöpåverkan, vilket har lett till att vi har tagit stora […]

Återbruk och smart design

Forskning kring återbruk och smart design har ökat de senaste åren som ett resultat av ökad miljömedvetenhet. Återbruk och smarta designlösningar är viktiga steg för att minska vårt kol-fotavtryck och motverka klimatförändringarna. I Sverige har vi ett ambitiöst miljömål om att minska vår miljöpåverkan till år 2030. För att nå det målet måste alla stödja […]