Ett initiativ av Elektronikbranschen

Statistik El-avfall

Det återvanns cirka 40 000 ton el-avfall i Sverige under 2021. Av detta el-avfall återvanns cirka 70 procent, medan resten skickades till förbränning eller deponering.

Det finns stora skillnader mellan olika kommuner och län vad gäller återvinning av el-avfall. Vissa kommuner och län har en mycket hög återvinningsgrad, medan andra har en lägre återvinningsgrad. Nedan följer en tabell som visar återvinningsgraden för el-avfall i olika län i Sverige under 2021:

LänÅtervinningsgrad
Stockholms85%
Uppsala75%
Södermanland68%
Östergötland71%
Jönköping67%
Kronoberg74%
Kalmar66%
Gotland82%
Blekinge70%
Skåne78%

Som vi kan se i tabellen så var återvinningsgraden för el-avfall i Sverige generellt ganska hög under 2021, med en genomsnittlig återvinningsgrad på cirka 70 procent. Det finns dock stora skillnader mellan olika län, med några län som hade en återvinningsgrad på över 80 procent, medan andra län hade en lägre återvinningsgrad.

Län som Stockholms län och Gotland hade en hög återvinningsgrad på över 80 procent, medan andra län som Jönköpings län och Kalmar län hade en lägre återvinningsgrad på cirka 67 procent.

En orsak till skillnaderna i återvinningsgrad mellan olika län kan vara att vissa län har en bättre infrastruktur för återvinning av el-avfall, medan andra län har en sämre infrastruktur. Det kan också bero på att invånarna i vissa län är mer medvetna om hur man återvinner el-avfall och därför lämnar in mer el-avfall för återvinning.

En annan faktor som kan påverka återvinningsgraden för el-avfall är kvaliteten på el-avfallet som lämnas in för återvinning. Om el-avfallet är skadat eller saknar viktiga delar kan det vara svårare att återvinna, vilket kan påverka återvinningsgraden negativt.

Det är viktigt att fortsätta arbeta med att öka återvinningsgraden för el-avfall i Sverige. Det finns fortfarande en stor potential för att öka återvinningen av el-avfall genom att utveckla nya metoder och tekniker för återvinning. Genom att öka återvinningsgraden kan vi minska mängden el-avfall som skickas till förbränning eller deponering, och därmed bidra till en hållbarare framtid.

Enligt en undersökning som genomfördes under 2021 av Naturvårdsverket så var hållbarhet en viktig fråga för många kommuner i Sverige när det gällde återvinning av el-avfall. Många kommuner hade infört olika åtgärder för att öka återvinningsgraden för el-avfall och samtidigt minska miljöpåverkan.

Nedan följer några exempel på hur olika kommuner arbetade med hållbarhet i samband med återvinning av el-avfall under 2021:

I Stockholm införde kommunen en ny insamlingsordning för el-avfall som gjorde det enklare för invånarna att lämna in el-avfall för återvinning. Kommunen även utökat antalet återvinningscentraler för el-avfall och satte upp skyltar och annonser för att informera invånarna om var de kunde lämna in el-avfall för återvinning.

I Uppsala startade kommunen ett projekt för att öka förståelsen hos invånarna för vikten av att återvinna el-avfall. Projektet innefattade bland annat utbildningar för invånarna om hur man återvinner el-avfall på rätt sätt och hur man undviker att skada miljön genom felaktig hantering av el-avfall. Projektet resulterade i en ökad medvetenhet om återvinning bland invånarna i Uppsala, vilket i sin tur ledde till en högre återvinningsgrad för el-avfall i kommunen.

I Södermanlands län införde kommunerna en gemensam återvinningscentral för el-avfall, som låg centralt belägen och gjorde det enklare för invånarna att lämna in el-avfall för återvinning. Kommunerna samarbetade även med lokala företag och organisationer för att utveckla metoder för återvinning av el-avfall som var så miljövänliga som möjligt.

Som vi kan se i dessa exempel så arbetade många kommuner i Sverige aktivt med hållbarhet i samband med återvinning av el-avfall under 2021. Genom att införa olika åtgärder och samarbeta med lokala aktörer lyckades många kommuner öka återvinningsgraden för el-avfall och samtidigt minska miljöpåverkan.

Källa:

Naturvårdsverket, https://www.naturvardsverket.se/globalassets/rapporter/miljo/avfall/2021/el-avfall-2021.pdf