Ett initiativ av Elektronikbranschen

Återbruk och smart design

Forskning kring återbruk och smart design har ökat de senaste åren som ett resultat av ökad miljömedvetenhet.

Återbruk och smarta designlösningar är viktiga steg för att minska vårt kol-fotavtryck och motverka klimatförändringarna. I Sverige har vi ett ambitiöst miljömål om att minska vår miljöpåverkan till år 2030. För att nå det målet måste alla stödja återbruk, smart design och en cirkulär ekonomi. 

Forskning kring återbruk och smart design syftar till att utveckla nya miljövänliga designlösningar, hitta nya sätt att använda återbrukade material och minska produktionen av nya produkter. På e-kretsen.se och kunskapsrummet.com finns det många exempel på hur man kan göra detta. Ett exempel är att använda återvunna material för att tillverka mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor som är miljövänliga och hållbara. 

Forskning har också identifierat att produkter som är designade för att vara lätta att återvinna, kommer att minska det totala kol-fotavtrycket. Dessutom kommer det att leda till stora ekonomiska fördelar för samhället, eftersom det kommer att minska kostnaderna för produktionen av nya produkter. 

Forskningen ger oss också en uppfattning om hur vi kan omvandla forskningen till konkreta förslag. En viktig del är att öka konsumenternas medvetenhet om miljömässig hållbarhet och återbruk. Genom att göra detta kan vi stödja och främja miljövänliga produkter och designlösningar som hjälper oss att nå de ambitiösa miljömålen. Vi kan också hjälpa till att främja och stödja produkter som är designade för återvinning och som har lång livslängd. 

För att slutligen nå våra miljömål är det viktigt att alla tar ansvar och bidrar på olika sätt. Varje person måste ta ett steg bort från den traditionella linjära ekonomin och gå mot en cirkulär ekonomi. Det innebär att vi ska använda återbruk, smart design och andra miljövänliga lösningar för att minska vårt kol-fotavtryck. Vi måste också stödja produkter som är designade för återvinning och som har lång livslängd. För att uppnå detta behöver vi förbättra konsumentmedvetenheten och stödja innovationsarbete som syftar till att minska produktionen av nya produkter. 

Forskning kring återbruk och smart design är ett viktigt steg för att nå Sveriges ambitiösa miljömål. Genom att ta tillvara på de konkreta förslagen som forskningen har identifierat, kan vi säkerställa att vi når våra miljömål och förbättrar vårt kol-fotavtryck. Med fokus på miljövänliga produkter och designlösningar, kan vi alla bidra till att nå våra miljömål. 

Källor:
  1. E-kretsen.se: https://e-kretsen.se/
  2. Kunskapsrummet.com: http://kunskapsrummet.com/
  3. Sveriges miljömål: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/06/sveriges-miljomalsstrategi-2015-2030/
  4. Mobiler och miljö: https://www.swerea.se/sv/publikationer/mobiler-och-miljo-en-undersokning-av-svenska-konsumenters-attityder-och-uppfattningar
  5. Miljövänliga produkter och designlösningar: https://swedish.alibaba.com/article/environmentally-friendly-products-and-design-solutions.html 
  6. Återvinning av elektronik: https://www.eeecouncil.org/recycling-electronic-waste
  7. Miljövänliga produkter: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621368/EPRS_BRI(2018)621368_EN.pdf 
  8. Innovationer för cirkulär ekonomi: https://www.knap.se/files/files/filer/knap_innovation_cirkulareconomy.pdf