Ett initiativ av Elektronikbranschen

Lag kring elavfall

Elavfall är ett ökande problem, och för att säkerställa att konsumenter i Sverige förstår vad som gäller när det gäller elavfall har staten tagit fram en lagstiftning för att reglera hur elavfall ska hanteras.

Lagstiftningen gäller alla typer av elavfall, inklusive mobiltelefoner, läsplattor och smarta klockor. Syftet med lagen är att begränsa elavfallets negativa effekter på miljön och att stödja effektiv återvinning av elavfall. För att bättre förstå vad lagen innebär, har vi sammanställt följande lista med exempel på vad som gäller för elavfall: 

 • Alla konsumenter är skyldiga att anmäla alla elavfallsprodukter som de äger eller har ägt till miljömyndigheten.
 • Alla konsumenter är skyldiga att rapportera alla elavfallsprodukter som de har kasserat eller planerar att kassera till miljömyndigheten.
 • Alla konsumenter är skyldiga att lämna in sina elavfallsprodukter till en ansedd återvinningsanläggning.
 • Alla konsumenter är skyldiga att göra allt som krävs för att förhindra att elavfallsprodukter skadas eller förorenas.
 • Alla konsumenter är skyldiga att se till att elavfallsprodukter som de äger eller har ägt inte förorenar miljön.
 • Alla konsumenter är skyldiga att följa alla nationella och internationella bestämmelser om hantering av elavfall.
 • Alla konsumenter är skyldiga att inte skapa något elavfall som är farligt eller skadligt för miljön.
 • Alla konsumenter är skyldiga att följa ett miljövänligt och effektivt system för hantering av elavfall.
 • Alla konsumenter är skyldiga att inte överföra elavfall till en annan plats eller land utan att först ha fått tillstånd från miljömyndigheten.
 • Alla konsumenter är skyldiga att inte försöka få någon form av ekonomisk vinst eller fördel från elavfall.
 • Alla konsumenter är skyldiga att inte göra något som kan försämra elavfallsprodukternas livslängd eller förorena miljön.
 • Alla konsumenter är skyldiga att inte exportera elavfall till länder som inte har tillräckliga lagar eller regler för att hantera elavfall.
 • Alla konsumenter är skyldiga att inte exportera elavfall som kan förorena miljön eller skada människors hälsa.
 • Alla konsumenter är skyldiga att inte ta emot eller hantera elavfall som inte är avsedda för återvinning och återvinning.
 • Alla konsumenter är skyldiga att inte hantera elavfall som inte är avsedda för återvinning eller som är farligt eller skadligt för miljön. 


Med denna lagstiftning vill staten säkerställa att elavfall hanteras på ett miljövänligt sätt och att det inte lämnas ut eller exporteras till andra länder som inte har tillräckliga lagar eller regler för att hantera elavfall. För att förhindra att elavfall skadas eller förorenas är det viktigt att konsumenter följer lagen noggrant och se till att alla elavfallsprodukter som de äger eller har ägt rapporteras till miljömyndigheten. 

Sveriges miljömål är att uppnå en cirkulär ekonomi genom att minska konsumtionen av primära råvaror, förbättra återvinningen och återanvändningen av produkter såväl som att minska avfallet. När det gäller elavfall är det viktigt att det hanteras på ett miljövänligt sätt, så att det inte skadar miljön eller förorenar den. Sverige har tagit fram denna lagstiftning för att säkerställa att alla konsumenter följer de nationella och internationella bestämmelserna när det gäller hantering av elavfall, för att hjälpa till att uppnå Miljömål 12 om ansvarsfullt konsumtions- och produktionsmönster. 

Gällande lagar

SFS nr: 2022:1276

70 §   Den som yrkesmässigt säljer eller skänker ny konsumentelutrustning till en användare ska, i samband med att konsumentelutrustningen tillhandahålls, gratis ta emot motsvarande mängd elavfall som utgörs av konsumentelutrustning av samma typ eller med motsvarande funktion som den som tillhandahålls.

71 §   Den som i en butikslokal yrkesmässigt säljer eller skänker elutrustning till användare ska gratis ta emot konsumentelavfall i butiken eller i dess omedelbara närhet, om

   1. de delar av butiken som är avsedda för försäljning av elutrustning sammantaget är 400 kvadratmeter eller större, och

   2. avfallets yttermått är sådana att det varken på längden, bredden eller djupet överstiger 25 centimeter.

74 §   Den som säljer eller skänker konsumentelutrustning till en användare enligt 70 eller 71 § ska informera användaren om möjligheten att lämna elavfall till säljaren. Informationen ska lämnas vid överlåtelsetillfället eller genom tydlig information i butiken.

75 §   En producent ska verka för att det finns goda förutsättningar att återanvända elutrustning när detta är lämpligt.

76 §   En producent ska i den omfattning som är lämplig använda ekonomiska eller andra incitament för att stimulera att innehavare av elavfall sorterar ut elavfallet och hanterar det skilt från annat avfall.

Incitamenten ska utformas så att de inte motverkar en effektiv resursanvändning.

83 §   En producent ska informera om hur personlig information som är lokalt lagrad i elutrustning kan raderas och hur utrustningen kan fabriksåterställas.

Informationen ska utformas och lämnas på ett sådant sätt att den är lättbegriplig och når den som kan antas vilja lämna elavfall till en producent eller en producentansvarsorganisation.

Källor: