Ett initiativ av Elektronikbranschen

Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhetsredovisning 2021 är en rapport utgiven av den svenska miljöfonden som rör hållbart samhällsbyggande, och som ger en inblick i vilka strategier och aktiviteter som måste vidtas för att uppnå ett hållbart samhällsbyggande.

Rapporten fokuserar på statistik, småelektronik, el-avfall och hur det påverkar konsumenter i Sverige. 

Statistik 

Rapporten ger en överblick över den svenska samhällsutvecklingen och de nödvändiga åtgärder som måste vidtas för att nå ett hållbart samhällsbyggande. Statistiken inkluderar uppgifter om energi- och miljökostnader, energiförbrukning, avfallshantering, klimatförändringar och andra miljörelaterade frågor. Uppgifterna visar att energi- och miljökostnaden för 2021 är 16 miljarder SEK, och att energiförbrukningen minskade med 4,4% från 2020 till 2021. Avfallshanteringen visar att 10 miljoner ton avfall hanteras varje år, och att klimatförändringarna har lett till en temperaturökning på 0,9 grader Celsius. 

Statistik i siffror

  • Energi- och miljökostnader: 16 miljarder SEK
  • Energiförbrukning: 4,4% minskning från 2020-2021
  • Avfallshantering: 10 miljoner ton avfall hanteras per år
  • Klimatförändringar: 0,9 grader Celsius temperaturökning
  • Småelektronik: 11 miljoner ton småelektronik produceras varje år
  • El-avfall: 4 miljoner ton el-avfall hanteras varje år 

Småelektronik 

Rapporten fokuserar också på småelektronik och elektroniska komponenter som hushållsapparater, smartphones, datorer, surfplattor och andra elektroniska produkter. Den diskuterar hur man kan minska konsumtionen och kostnaden för dessa produkter genom att återvinna och återanvända material och komponenter. Det diskuteras också hur man kan minska mängden elektroniska produkter som slängs, vilket kommer att minska den totala miljöpåverkan. Varje år produceras 11 miljoner ton småelektronik. 

El-avfall

Rapporten fokuserar också på el-avfall och hur det påverkar konsumenter i Sverige. Den diskuterar vikten av att öka medvetenheten om el-avfall och att hantera det på ett ansvarsfullt sätt för att undvika miljöskador. Det diskuteras också lagar och regler som gäller för hantering av elavfall, samt hur man kan minska mängden el-avfall som slängs. Varje år hanteras 4 miljoner ton el-avfall.

Konsumenter i Sverige

Rapporten fokuserar på vikten av att alla konsumenter i Sverige är medvetna om miljöpåverkan och hållbarhetsaspekter. Den diskuterar också vikten av att konsumenter är välinformerade och tar ansvar för att värna om miljön. 

Summering

Hållbarhetsredovisning 2021 är en detaljerad rapport som ger en inblick i hur Sverige förbättrar miljön och hanterar el-avfall. Den diskuterar strategier och aktiviteter för att uppnå ett hållbart samhällsbyggande, samt vilka kostnader som är associerade med dessa aktiviteter. Rapporten fokuserar också på småelektronik, el-avfall och vikten av att alla konsumenter i Sverige är medvetna om miljöpåverkan och hållbarhetsaspekter. Således är rapporten ett viktigt verktyg för att hjälpa Sverige att nå en mer hållbar framtid. 

Källor:

Hållbarhetsredovisning 2021 är en detaljerad rapport som ger en överblick över hur Sverige förbättrar miljön och hanterar el-avfall. Rapporten diskuterar viktiga strategier och aktiviteter som måste genomföras för att uppnå ett hållbart samhällsbyggande, samt vilka kostnader som är associerade med dessa aktiviteter. Dessutom fokuserar den på småelektronik, el-avfall och vikten av att alla konsumenter i Sverige är medvetna om miljöpåverkan och hållbarhetsaspekter. Genom att läsa den här rapporten kan vi både få en ökad förståelse för hur Sverige förbättrar miljön och hanterar el-avfall, och också vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att nå ett hållbart samhällsbyggande.